ma: afspraak | di, wo, do, vr: 10:00–18:00 | za: 10:00–17:00 | koopzondag: 13:00–17:00 | |

Artikel 1 – BEDRIJFSGEGEVENS

NOUVO wilco fashion
Limbrichterstraat 17
6131 EA  Sittard
Tel: 046-4512580
E-mail: info@nouvo.nl
KvK: 14 06 01 25
BTW nr.: NL 807335010.B.01

Artikel 2 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ondernemer: NOUVO wilco fashion Sittard;
 2. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant modeartikelen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;
 3. onder modeartikelen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voor zover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer, met uitzondering van panty’s en mode-accessoires;

Artikel 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren van modeartikelen en schoenen, die worden gesloten tussen ondernemer en consument. Voor aankopen via de webshop, of anderszins op afstand, gelden de afwijkend voorwaarden zoals beschreven in artikel 7 van deze voorwaarden.

Artikel 4 – OFFERTES

Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 5 – VOORUITBETALING

De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag geheel voldaan, dan zal de ondernemer de consument een kwitantie en eigendomsbewijs ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie/eigendomsbewijs kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag, het aanbetaalde bedrag en/of het eigendom door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 6 – RUILING

 1. Tenzij anders overeengekomen heeft de consument recht op ruiling van het gekochte modeartikel en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na aankoop van het gekochte modeartikel en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;
  2. het modeartikel en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde modeartikelen en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van modeartikelen en/of schoenen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt of anderszins aangepast voor de consument, en voor artikelen die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.

 Artikel 7 – AANKOOP VIA WEBSHOP / KOOP OP AFSTAND

Voor aankopen die aangemerkt worden als “koop op afstand”, bijvoorbeeld aankopen gedaan in de webshop van ondernemer, gelden aanvullende voorwaarden, zoals hieronder weergegeven:

 1. Totstandkoming van de overeenkomst. De online overeenkomst tussen NOUVO en de consument komt tot stand als de consument de bestelling op www.nouvo.nl heeft afgerond en aanvaard en deze door NOUVO is bevestigd. Zolang deze afgeronde bestelling niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst nog ontbinden.
 2. De prijzen in de webshop zijn inclusief BTW. Actieprijzen zijn tijdelijk en slechts geldig zolang deze actieprijs in de webshop bij een artikel is vermeld. Er worden bij aankopen boven € 75,00 géén verzendkosten in rekening gebracht. Voor bestellingen tot € 75,00 wordt € 5,00 verzendkosten berekend. De verzendkosten voor retour zendingen komen voor rekening van de consument.
 3. NOUVO betracht de grootste zorgvuldigheid bij het verzenden van de bestelde artikelen en het in ontvangst nemen van retour- en ruilzendingen. NOUVO verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen 3 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen en geaccepteerd. Indien een levering niet, of niet tijdig kan plaatsvinden omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn, of omdat de levering om een andere reden vertraging ondervindt, dan krijgt de consument daarvan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht.
 4. Reservering / passen en afhalen buiten de openingstijden. NOUVO biedt consument de mogelijkheid om in de webshop artikelen te reserveren en deze buiten de reguliere winkelopeningstijden te komen passen. De tijden waarbinnen een dergelijke afspraak kan worden gemaakt, worden op de webshop bekend gemaakt, doch zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van een medewerkster van NOUVO. Een passende afspraak zal in onderling overleg worden gemaakt. Op aankopen die op deze manier worden gedaan zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij reguliere aankopen in de winkel van NOUVO. Er is dan geen sprake van een webshop aankoop c/q “koop op afstand”.
 5. Bezorgadres en leveringsservice. U kunt uw bestelling thuis laten bezorgen of u kunt een afwijkend bezorgadres opgeven. Uw bestelling afhalen in de winkel is ook mogelijk. Afhalen kan tijdens de openingstijden in onze winkel, Limbrichterstraat 17 te Sittard. Als consument er voor kiest om de goederen in de winkel te komen afhalen, dan gelden voor ruiling en retournering de voorwaarden zoals deze voor een normale winkelaankoop worden gehanteerd en zijn beschreven in de Algemene Voorwaarden van NOUVO.
 6. Herroepingsrecht, ruilen en retourneren. Voor uw aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. In deze periode hebt u een herroepingsrecht; dit betekent dat u de mogelijkheid hebt zonder verplichtingen van uw kant de artikelen die u hebt ontvangen te retourneren. In dat geval dient u de artikelen onbeschadigd, ongebruikt, met alle labels nog op de originele manier aan het artikel bevestigd en voor zover mogelijk in de originele verpakking terug te zenden, vergezeld van (een kopie van) de aankoopnota. U krijgt uw geld dan teruggestort op dezelfde rekening als waarmee u uw bestelling hebt betaald. Houdt u daarbij rekening met een verwerkingstijd van 10 werkdagen. Besluit u artikelen terug te zenden, dan komen de verzendkosten voor de retourzending voor uw rekening. Wilt u het artikel ruilen voor een andere kleur of maat (indien beschikbaar), dan worden geen verzendkosten in rekening gebracht. De kosten voor de retourzending komen wel voor uw rekening. Als extra service kunt u onbeschadigde en ongebruikte artikelen ook ruilen in, of terugbrengen naar onze winkel aan de Limbrichterstraat 17 in Sittard. Bij ruilen of retourneren in de winkel worden géén kosten in rekening gebracht. Als u een verkeerde bestelling ontvangt, dient u contact op te nemen met NOUVO. U krijgt dan via E-mail bericht hoe retournering kan plaatsvinden .
 7. Ruilen en retourneren van speciale aanbiedingen. Het in artikel 6 beschreven herroepingsrecht is ook van kracht op speciale aanbiedingen. Bij ruiling of retournering van speciale aanbiedingen zullen de verzendkosten die conform art. 7b in rekening zijn gebracht niet worden gerestitueerd. Bovendien behouden wij ons het recht voor om bij retournering van sterk afgeprijsde (50% en meer) artikelen maximaal € 7,50 verpakkings- en administratiekosten in rekening te brengen c/q in te houden op de retourbetaling van het aankoopbedrag.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing ligt tot aan het moment van bezorging bij NOUVO, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als u vóór het openen van uw pakket schade constateert aan de verpakking, neem dan meteen contact op met NOUVO, en/of meld dit aan de transporteur. Als u het pakket al hebt geopend op het moment dat u de schade constateert, dient u onmiddelijk contact op te nemen met NOUVO, bij voorkeur via e-mail (shop@nouvo.nl) of indien dat niet mogelijk is via telefoon (046-4512580).
 9. NOUVO accepteert geen bestellingen van personen onder de 16 jaar.
 10. Mocht u niet tevreden zijn over het geleverde artikel, neemt u dan direct contact op met NOUVO. Indien u een gebrek aan een artikel constateert dient u dit uiterlijk binnen één maand nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel nadat u daar redelijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen bij NOUVO te melden. Een bij NOUVO ingediende klacht wordt indien mogelijk binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, antwoordt NOUVO zo snel mogelijk, liefst binnen 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. NOUVO probeert klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Artikel 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE

 1. De ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door hem geleverde modeartikelen en/of schoenen. De consument wordt pas eigenaar van de gekochte modeartikelen en/of schoenen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde betreffende alle geleverde goederen volledig aan de ondernemer heeft voldaan.
 2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. De ondernemer behoudt zich tevens de eigendom voor van alle aan leveranciers retour gezonden goederen. Afgifte van creditnota’s over de betreffende retour gezonden goederen laat de eigendom onverlet. Eigendom van retour gezonden goederen gaat pas over op de leverancier na verrekening of uitbetaling van alle openstaande creditnota’s en/of retourzendingen.

Artikel 9 – ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT

 1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
 2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming – gezien haar ondergeschikte betekenis – deze niet rechtvaardigt.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 10 – LEVERINGSTERMIJN

 1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte modeartikel of de gekochte schoenen stelt, deze heeft afgeleverd bij de transporteur, c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname – kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de modeartikelen en/of schoenen over op de consument.
 2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen een vermoedelijke termijn overeenkomen.
 3. Bij overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Onder redelijke termijn wordt verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen. De ondernemer is slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
 4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen, onder overlegging van het bewijs van die schade.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 11 – GARANTIES

 1. De ondernemer staat er voor in dat het geleverde modeartikel en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat het modeartikel en/of de schoenen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de oplevering van de modeartikelen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
 3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

Artikel 12 – BETALING

 1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
 3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
 4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 13 – WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge artikel 10 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.
 2. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 35 komen voor rekening van de consument.

Artikel 14 – GEVOLGEN VAN ONTBINDING

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte modeartikelen en/of schoenen heeft gedragen.

Artikel 15 – KLACHTEN

 1. Klachten over gebreken aan gekochte modeartikelen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.
 2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.
 3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het modeartikel en/of de schoenen te bewaren.

Artikel 16 – GESCHILLEN

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde modeartikelen en/of schoenen, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 17 – NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 18 – AFWIJKINGEN

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen de ondernemer en de consument zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een mailbericht, kassa- of bestelbon, of indien zulks in de winkel aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt.

Updating…
 • Geen producten in je winkelmand.